Opisi edukacijskih radionica

2 01 2007

IZGRADNJA I JAČANJE KAPACITETA OCD-a
Za organizacije civilnog društva ovaj program treninga je mogućnost da ojačaju svoje kapacitete.
Osnovna svrha ovih treninga je rad na izgradnji kapaciteta koje možete primjeniti u svojim organizacijama i široj zajednici te koji će vas osposobiti da što bolje i konkretnije odgovarate na dinamično okruženje te da kao organizacije postanete održivi akteri u razvoju društva. Niste obvezni sudjelovati u cijelom programu, već možete odabrati pojedinačne treninge koji odgovaraju vašem interesu i potrebama.

Prikupljanje sredstava
Na treningu ćete steći znanja o vještinama prikupljanja sredstava. Financijska sredstva omogućuju organizaciji redovno funkcioniranje i provođenje definiranih programa. Ne postoji univerzalna, svima prihvatljiva, definicija o prikupljanju sredstava. Potrebno je istaknuti da, kada se govori o prikupljanju sredstava, nije riječ samo o novcu, nego stvaranju partnerskog odnosa između Vas i donatora. Na treningu će vam se pojasniti osnovni pojmovi, pružiti osnovne informacije te objasniti sam proces prikupljanja sredstava, upoznati ćete se s procesom planiranja (u kontekstu prikupljanja sredstava), naučiti ćete upotrebljavati pojedine alate i upoznati ćete se s mogućnostima prikupljanja sredstava izvan donatorskih institucija.

 • Trajanje: 1 dan
 • Upisnina: besplatno za sudionike koji trening prođu u cijelosti, za ostale 100 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Projektno upravljanje i razrada projektnog prijedloga
Nakon pohađanja ovog treninga imati ćete osnovna znanja koja su potrebna za kvalitetnu pripremu i pisanje projektnog prijedloga.
Jedan od najčešćih instrumenata prikupljanja sredstava za rad organizacija civilnog društva je priprema projektnih prijedloga i pronalaženje financijskih sredstava za njihovu realizaciju. Opravdano se može tvrditi da je to dominantan instrument namicanja sredstava za rad. Prijedlog projekta predstavlja detaljan opis aktivnosti koje treba poduzeti sa ciljem rješavanja određenog problema. Pisanjem prijedloga projekta, organizacije civilnog društva pokušavaju osigurati financijska sredstva koja su im potrebna za provođenje projekta i pružanje usluga određenoj ciljanoj skupini. Na treningu, ćete biti potaknuti na prepoznavanje problema i nedostataka u zajednici, navesti će Vas se da prepoznate promjenu koju želite postići u zajednici, da analizirate problem i mapirate koje su snage, slabosti, mogućnosti i opasnosti u Vašoj zajednici te ćete naučiti osnove planiranja i pripreme projektnog prijedloga.

 • Trajanje: 2 dana
 • Upisnina: besplatno za sudionike koji trening prođu u cijelosti, za ostale 240 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Praćenje i evaluacija projekata i programa
Biti ćete upoznati kako pratiti i evaluirati projekte i rad organizacije. Trening će uključiti sljedeće sadržaje: svrha, tipovi evaluacije projekta, postupak i metode evaluacije projekta i rada organizacije. Putem evaluacije i praćenja, organizacije nalaze odgovore na sljedeća pitanja:

 • postižu li ono što su željeli postići svojim projektima?
 • postižu li u životima ljudi s kojima rade onu promjenu koju žele?

Uz pomoć redovitog praćenja projekta i samom evaluacijom organizacija dobiva relevantne pokazatelje koji su argument donatoru da postoji potreba za financiranjem ili nastavkom financiranja projekta.

 • Trajanje: 1 dan
 • Upisnina: 100 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Upravljanje financijama
Na treningu ćete upoznati glavna područja upravljanja financijama i imati priliku sami na primjerima izrađivati pojedine segmente. Tijekom treninga u velikoj mjeri steći ćete znanja i razviti vještine analiziranja financijskih potreba organizacije i usklađivanja opsega različitih troškova te ćete imati priliku izraditi proračun u skladu s organizacijskim potrebama. Sa stečenim znanjima i iskustvima biti ćete u mogućnosti razviti mehanizme regularnog uvida u sredstva i mogućnosti obrade relevantnih dokumenata te kvalitetnije izrade financijskih izvještaja svojih organizacija po projektima.

 • Trajanje: 2 dana
 • Upisnina: besplatno za sudionike koji trening prođu u cijelosti, za ostale 200 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Strateško planiranje i strateško upravljanje
Treningom iz strateškog planiranja steći ćete znanja o važnosti dugoročnog planiranja, definiranja svrhe postojanja organizacije te utjecaju okoline na razvoj i rezultate organizacije.
Strateško planiranje pomaže organizaciji da svoju viziju i prioritete prilagođava okruženju koje se mijenja i osigurava da svi članovi organizacije rade u pravcu postizanja istog cilja.
Strateškim planiranjem postiže se sustavni način promišljanja o budućnosti, prepoznaju se moguća područja djelovanja i ona manje izvjesna, pozicionira se organizacija u svjetlu budućih mogućnosti. Ovakva vrsta planiranja pomaže u stvaranju jakog tima, osiguravajući bolju raspodjelu sredstava, dajući upravnoj strukturi usaglašene smjernice djelovanja te potiče proaktivno djelovanje i učinkovitost u radu organizacije.
Sadržaj treninga uključuje – upoznavanje s osnovnim elementima strateškog planiranja (priprema planiranja, izrada vizije i misije organizacije, analiza organizacije – jake strane i slabosti, analiza okružja – mogućnosti i opasnosti, razvojna strategija i priprema i konačna izrada strategijskog plana kao dokumenta).

 • Trajanje: 2 dana
 • Upisnina: 240 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Upravljanje volonterima u organizaciji
Steći ćete znanja i vještine potrebne za planiranje rada s volonterima te prepoznati važnost detaljne pripreme organizacije i njezinih djelatnika/članova za uključivanje volontera. Stečena znanja i iskustva u radionici pomoći će vašim organizacijama da povećaju broj volontera, da osiguraju bolju suradnju između volontera i stalno zaposlenih te da povećaju efikasnost rada već uključenih volontera.
Sadržaj treninga: proces planiranja i uključivanja volontera u rad, analiziranje načina motiviranja i praćenja rada volontera, upoznavanje s tehnikama nalaženja volontera te način evaluacije rada s volonterima.

 • Trajanje: 1 dan
 • Upisnina: 100 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Međusektorska suradnja
Biti ćete osposobljeni pokrenuti i upravljati suradnjom između organizacija civilnog društva i poslovnim/javnim sektorom.
Suradnja između različitih sektora postaje način rješavanja očiglednog i sve dubljeg sukoba interesa i uloge javne uprave, interesa poslovnog sektora te organizacija civilnog društva koje se po prirodi svog postojanja zauzimaju za opće prihvaćene vrijednosti građanskog društva. Stoga je na lokalnoj razini međusektorska suradnja preduvjet razvoja, jer samo korištenjem raspoloživih resursa moguće je smanjiti zaostajanje za razvijenim zajednicama i pronaći vlastiti put razvoja temeljen na zajedničkim vrijednostima. Na treningu ćete biti upoznati sa sektorskom podjelom, ovlastima i odgovornostima javnog i privatnog sektora, načinima odlučivanja u predstavničkim tijelima i poglavarstvima, zakonima i propisima te primjerima dobre senzibilizacije javnosti.

 • Trajanje: 1 dan
 • Upisnina: besplatno za sudionike koji trening prođu u cijelosti, za ostale 100 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Rad s medijima
Na treningu ćete upoznati što je i kako se kreira uspješna komunikacija s medijima, zašto je ona od izuzetne važnosti za vidljivost rada organizacija civilnog društva i za osiguranje pristupa informacijama javnosti. Mediji imaju utjecaj na način razmišljanja ljudi, a također su i “kanal” za plasiranje “proizvoda” nastalih aktivnostima organizacija, pa ćete imati priliku sami na primjerima naučiti izgrađivati uspješnu komunikaciju s različitim medijima. Izraditi ćete pojedine segmente plana i strategiju suradnje s medijima.

 • Trajanje: 1 dan
 • Upisnina: 100 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Medijski aktivizam
Na treningu ćete naučiti prepoznati prednosti i nedostatke pojedinih medija u zajednici; upoznati se s osnovama novinarstva (komponente vijesti, vođenje intervjua, ciljana publika, medijske forme); naučiti identificirati resurse potrebne za novinarski rad i produkciju medijskog sadržaja; steći osnovne novinarske vještine potrebne za produkciju odabrane/odabranih medijskih formi i osnovne vještine tehničke produkcije odabrane/odabranih formi te naučiti isplanirati osnovne korake potrebne za razvoj vlastitog medija. Trening iz medijskog aktivizma namijenjen je organizacijama civilnog društva koje, nezadovoljne radom medija, namjeravaju same producirati medijski sadržaj.

 • Trajanje: 2 dana
 • Cijena: 200 kn (uključen ručak i materijali za radionicu)

Actions

Informations